Volebná komisia
TV-vol-2017/2018-0003
Rozhodnutie Volebnej komisie
Volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 28.11. 2017 na základe poznatkov z ISSF posúdila členstvo členov volenej komisie -Peter Tronkoš a Ján Vaško - evidovaní v ISSF ako kluboví manažeri . Ich členstvo je v rozpore so stanovami ObFZ čl. 31 ods. 2 , v náväznosti na stanovy SFZ čl.2 pism. c) a v náväznosti na registračný a prestupový poriadok čl.3 - vymedzenie pojmov pism. r). a volebný poriadok ObFZ čl. 3, odst. 7 - na základe uvedeného článku stratili spôsobilosť na výkon funkcie člena vo volebnej komisii ObFZ.
Rozhodnutie: TV-vol-2017/2018-0003
Klub: OŠK Zemplínske Hradište
Dátum zaevidovania: 28.11.2017 18:17
Dátum vyriešenia: 28.11.2017 18:22
Stav: Vyriešené