Volebná komisia
TV-vol-2017/2018-0002
Rozhodnutie Volebnej komisie
Volebná komisia na svojom zasadnutí dňa 28.11.2017 posúdila návrhy na jednotlivé volené funkcie a prijala následovné uznesenie: Malčický Martin r.č. 1021553 - kandidát na volenú funkciu ObFZ na konferenciu dňa 2.12.2017 za člena VV - je v rozpore so stanovami ObFZ čl. 31 ods. 2 , v náväznosti na stanovy SFZ čl.2 pism. c) a v náväznosti na registračný a prestupový poriadok čl.3 - vymedzenie pojmov pism. r). Volebná komisia vyradila menovaného z kandidátky na člena VV ObFZ.
Rozhodnutie: TV-vol-2017/2018-0002
Klub: FK Zemplínska Teplica
Dátum zaevidovania: 28.11.2017 17:53
Dátum vyriešenia: 28.11.2017 17:54
Stav: Vyriešené